Punto de información catastral (P.I.C)

O servicio do Punto de Información Catastral (P.I.C.) asume o papel de intermediador no exercicio do dereito de acceso á información catastral do cidadán. Este servicio é gratuito para todos os veciños e veciñas do Concello. Entre os servicios que presta o Punto de Información Catastral están os seguintes:

  1. Servicio de consulta libre e certificación electrónica de datos catastrais non protexidos e de cartografía dixital.
  2. Servicio de consulta e certificación electrónica para os titulares catastrais dos datos protexidos, relativo ós bens inmobles da súa titularidade.
  3. Servicio de certificación negativa de bens inmobles ou da circunstancia de non figurar como titular catastral, relativa ó propio solicitante.
  4. Calquera outros servicios de consulta e certificación que se implanten no futuro, nos términos da Resolución que se dicte ó efecto.

No Punto de Información Catastral (P.I.C.) instalado nas oficinas do Concello pode solicitar información protexida, calquer titular provisto do seu D.N.I. en vigor, ou calquer persoa debidamente autorizada polo titular. Se a información é non protexida, pode solicitala calquer persoa.

O horario de atención do P.I.C. do Concello é de 9:00 H a 14:00 H, de luns a venres.

O seguinte enlace é o da Oficina Virtual de Catastro (O.V.C) no que tamén está dispoñible toda esta información a través de internet, para obter información protexida deberás dispoñer de DNI electrónico ou sinatura dixital.