Ordenanzas e regulamentos

Ordenanzas Fiscais
Título DATA B.O.P Documentos
Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de extinción de incendios, protección civil, salvamento e outros. 07/03/2014 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal da Taxa por Postos e Casetas de Venda, Espectáculos ou Atraccións Situados en Terreo de Uso Publico e por Venda de Artesania nas rúas e Venda Ambulante. 07/12/2013 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por uso e prestacion de servizos nas instalacions deportivas. 07/12/2013 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal reguladora da taxa pola prestación do servizo de subministración de auga potable do Concello de Lobios. 09/10/2010 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal reguladora das taxas polos servizos intermunicipais delegados de recollida, tratamento e eliminación de residuos sólidos urbanos e puntos limpos dos concellos de Bande, Entrimo, Lobeira, Lobios e Muíños. 04/09/2014 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal reguladora da taxa por utilización das piscinas municipais 27/07/2009 Galego Castelán
Ordenanza Fiscal reguladora do imposte de vehículos de tracción mecánica. 14/01/2006
Ordenanzas Xerais
Título DATA B.O.P Documentos
Ordenanza Reguladora do prezo publico pola prestacion do servizo de axuda no fogar. 07/12/2013 Galego Castelán
Ordenanza Reguladora da Venda Ambulante e das Actividades Feirais do Concello de Lobios
Anexo 1 Anexo 2
05/12/2013 Galego Castelán
Ordenanza Reguladora dos usos en espazos de dominio e uso público e das limitacións aos estacionamentos nas vías e espazos públicos municipais. 05/12/2013 Galego Castelán
Ordenanza municipal reguladora da creación, modificación e supresión de ficheiros con datos de carácter persoal. 23/05/2012 Galego Castelán
Ordenanza Reguladora do prezo público pola prestación do servizo de tractor con rozadora no concello de Lobios. 06/05/2009 Galego Castelán
Regulamentos
Título DATA B.O.P Documentos
Regulamento do servizo de subministración de auga potable do Concello de Lobios. 09/10/2010 Galego Castelán