Data Pleno / Acta
26/09/2016

Acta da sesión extraordinaria. APROBACIÓN DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2015. APROBACIÓN DA DESIGNACIÓN DE XUÍZ DE PAZ TITULAR DO CONCELLO DE LOBIOS.  APROBACIÓN DA CESIÓN DE USO DA PLANTA BAIXA DO EDIFICIO "CASA DO MÉDICO" A FAVOR DE DNA. ANA MARÍA GONZÁLEZ FERREIRA DESTINADA A CANA NIÑO. APROBACIÓN DO EXPEDIENTE DE MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS TC-03/2016, DIFERENTES ÁREAS DE GASTO. 

12/09/2016

Acta da sesión extraordinaria urxente. CELEBRACIÓN DO 3º SORTEO PARA A COMPOSICIÓN DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 2016. 

30/08/2016

Acta da sesión ordinaria. APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS CELEBRADAS CON DATA
23/06/2016 E 29/07/2016. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE XUÑO A AGOSTO DE 2016 (ATA A DATA DA PRESENTE CONVOCATORIA). SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS AUTONÓMICAS 2016. APROBACIÓN DOS FESTIVOS LOCAIS PARA O ANO 2017. APROBACIÓN DA CESIÓN DE USO DE LOCAL MUNICIPAL A FAVOR DA ASOCIACIÓN DE MULLERES 'AS XEITOXIÑAS'. APROBACIÓN DA CESIÓN DE USO DE ELEMENTOS PATRIMONIAIS NO LUGAR DE PUXEDO A FAVOR DA AA.VV. DE PUXEDO. MOCIÓNS E PROPOSTAS DOS GRUPOS POLÍTICOS ACHEGADAS NO REXISTRO MUNICIPAL (Á HORA DE REDACTAR A PRESENTE CONVOCATORIA, NON CONSTA PRESENTADA NINGUNHA MOCIÓN NO
REXISTRO MUNICIPAL). ROGOS E PREGUNTAS.

29/07/2016 Acta da sesión extraordinaria. APROBACIÓN INICIAL DO ORZAMENTO XERAL PARA O EXERCICIO 2016.
23/06/2016 Acta da sesión ordinaria. APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS CELEBRADAS CON DATA
29/04/2016, 04/05/2016, 31/05/2016 E 09/06/2016. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE ABRIL A XUÑO DE 2016 (ATA A DATA DA PRESENTE CONVOCATORIA). APROBACIÓN DO ACORDO DE ADHESIÓN AO GRUPO DE DESENVOLVEMENTO
RURAL NÚMERO 10 (GDR10 LIMIA-ARNOIA). ROGOS E PREGUNTAS.
09/06/2016 Acta da sesión extraordinaria urxente. CELEBRACIÓN DO 2º SORTEO PARA A COMPOSICIÓN DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS MUNICIPAIS 2016.
31/05/2016 Acta da sesión extraordinaria. SORTEO DOS MEMBROS DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS XERAIS 2016.
04/05/2016 Acta da sesión extraordinaria. RESOLUCIÓN DA CESIÓN GRATUÍTA DOS BENS DE PROPIEDADE MUNICIPAL 'BAÑOS DE RIOCALDO - BUBACES' E REVERSIÓN DOS MESMOS AO CONCELLO DE LOBIOS CON TODAS AS SÚAS PERTENZAS E ACCESIÓNS.
29/04/2016 Acta da sesión ordinaria. APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS CELEBRADAS CON DATA
26/02/2016 E 13/04/2016. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE FEBREIRO A ABRIL DE 2016 (ATA A DATA DA PRESENTE CONVOCATORIA).  DAR CONTA DA RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DA LIQUIDACIÓN DO EXERCICIO 2015. ROGOS E PREGUNTAS.
13/04/2016 Acta da sesión extraordinaria urxente. APROBACIÓN SE PROCEDE, DA PROPOSTA DE ACORDO EXTRAXUDICIAL NO PROCEDEMENTO ABREVIADO NÚM. 161/2015 SEGUIDO ANTE O XULGADO CENTRAL DO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NÚM. 8 DE MADRID POR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DO CONCELLO DE LOBIOS POR DANOS NA PASARELA DE RÍO CALDO.
26/02/2016 Acta da sesión ordinaria. APROBACIÓN DA ACTA CORRESPONDENTE Á SESIÓN CELEBRADA CON DATA 30/12/2015. DAR CONTA DOS DECRETOS DE ALCALDÍA-PRESIDENCIA CORRESPONDENTES AOS MESES DE
DECEMBRO DE 2015 E FEBREIRO DE 2016 (ATA A DATA DA PRESENTE CONVOCATORIA). APROBACIÓN, NO SEU CASO, DO LEVANTAMENTO DO REPARO DE INTERVENCIÓN Á CONTRATACIÓN DE SETE AUXILIARES DO SAF POR INSUFICIENCIA DE CRÉDITO ORZAMENTARIO. MOCIÓNS DO GRUPO SOCIALISTA ACHEGADAS NO REXISTRO MUNICIPAL CON DATA 10/02/2015. MOCIÓN DE URXENCIA DO GRUPO POPULAR. APROBACIÓN, SE PROCEDE, DO CRÉDITO EXTRAORDINARIO PARA A ADQUISICIÓN DUN VEHÍCULO DESTINADO A AMBULANCIA DO GES E AVPC DE LOBIOS. ROGOS E PREGUNTAS.
26/02/2016 Acta da sesión extraordinaria. ACORDO DE CELEBRACIÓN DAS SESIÓNS PLENARIAS NUN LOCAL CON ACCESO DE
MINUSVÁLIDOS. ACORDO SOBRE A AUGA TERMAL DE LOBIOS EN RIOCALDO, COA APERTURA DUNHA PISCINA
TERMAL MUNICIPAL DE USO PÚBLICO. ESTUDIO DUN ACORDO ENTRE O CONCELLO DE LOBIOS E A FUNDACIÓN SAN ROSENDO PARA O APROVEITAMENTO DA AUGA TERMAL DE USO PÚBLICO. AUGAS FECAIS NOS RÍOS DE LOBIOS. MEDIDAS A TOMAR.
08/01/2016 Actas de debuxos e de contos de Nadal. Fallo do xurado.
01/12/2015 Acta da sesión extraordinaria urxente. CELEBRACIÓN DO 2º SORTEO DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS AS CORTES XERAIS 2015. 
23/11/2015 Acta da sesión extraordinaria. CELEBRACIÓN DO SORTEO DAS MESAS ELECTORAIS PARA AS ELECCIÓNS ÁS CORTES XERAIS 2015.
23/11/2015 Acta da sesión extraordinaria. EXECUCIÓN INMEDIATA DOS ACORDOS DO PLENO EXTRAORDINARIO DE DATA 4 DE AGOSTO DE 2015. AUGA MUNICIPAL DE LOBIOS. CONTRATACIÓN INMEDIATA DUNHA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A REVISIÓN E LEGALIZACIÓN DOS CONTADORES E DO COBRO DO IMPOSTO. PÁXINA WEB DO CONCELLO, ACTUALIZACIÓN INMEDIATA DA MESMA. LIBROS DE PLENOS MUNICIPAIS E ACORDOS DE COMISIÓNS DE GOBERNO, RESOLUCIÓNS DA ALCALDÍA A DISPOSCIÓN DOS VECIÑOS. CANS SOLTOS, LIBRO REXISTRO. PARQUE NATURAL BAIXA LIMIA E CONCELLO DE LOBIOS, INFORMACIÓN DAS FUNCIÓNS, AXUDAS E ACORDOS EXISTENTES. CONTRATACIÓN DUN ASESOR XURÍDICO PARA O CONCELLO. ACTUALIZACIÓN DOS PAGOS A CONCELLEIROS. 
06/11/2015 Acta da sesión ordinaria. APROBACIÓN DAS ACTAS CORRESPONDENTES ÁS SESIÓNS CELEBRADAS CON DATAS 03/07/2015, 13/07/2015, 04/08/2015 E 29/09/2015. DAR CONTA DOS DECRETOS DA ALCALDÍA CORRESPONDENTES AOS MESES DE MAIO A OUTUBRO DE 2015. MOCIÓNS DO GRUPO SOCIALISTA. ROGOS E PREGUNTAS.
29/09/2015 Acta da sesión extraordinaria. APROBACIÓN DA CONTA XERAL CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2014. APROBACIÓN DOS DÍAS FESTIVOS PARA O ANO 2016. 
04/08/2015 Acta da sesión extraordinaria. CONSTRUCCIÓN DUNHA RESIDENCIA DE ANCIÁNS PARA A TERCEIRA IDADE. CONSTRUCCIÓN DUNHOS SERVIZOS PÚBLICOS EN OS BAÑOS RIOCALDO  COMPOSTOS DE ASEOS. EXECUCIÓN DAS OBRAS ORZAMENTADAS POLA DEPUTACIÓN DE OURENSE PARA A AXUDA DO TERMALISMO DE OURENSE. NA ZONA DA PRAZA ROXA DE LOBIOS, CAMBIAR OU PINTAR AS BARANDILLAS LINDANTES CO RIO DE VERDE. LIMPEZA DA ÁREA RECREATIVA DE GROU. COLOCACIÓN DUN SINAL INFORMATIVO EN LOBIOS ANTE A PROHIBICIÓN EXISTENTE EN PORTUGAL, NA FRONTEIRA CON PORTELA DO HOME PARA CIRCULAR VEHÍCULOS PESADOS, CAMIÓNS E OUTROS. SINALIZACIÓN E PINTADO DE PASO DE PEÓNS EXISTENTE NA RÚA ESTRADA DE PORTUGAL Nº 86 NA INTERSECCIÓN COA ESTRADA AO PARAÑO. COLOCACIÓN EN SAN PAIO DUNHA ANTENA QUE PERMITA A COBERTURA DOS TELÉFONOS MÓBILES. CONTRATACIÓN DUN LICENCIADO EN MEDICINA PARA DAR SERVIZO AOS VECIÑOS DE LOBIOS DE XEITO GRATUITO. BEIRARRÚAS DE GROU. MUSEO NUMISMÁTICO, APERTURA. XENDIVE, ACONDICIONAMENTO DO CAMIÑO DA COUTADA, EN TORNO ACONDICIONAMENTO DO TANQUE DA AUGA .GANCEIROS LIMPEZA DE CAMIÑOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. GARANTÍAS NA CONTRATACIÓN DE TRABALLO POLO CONCELLO DE LOBIOS. 
03/07/2015 Acta sesión extraordinaria para dar cumprimento ao establecido no artigo 38 do Regulamento de Organización Funcionamento e Réxime Xurídico das Corporacións Locais. Constitución dos grupos políticos e nomeamento de voceiros. Determinación da periodicidade das sesións. Creación da Xunta de Goberno Local. Delegación de competencias da xunta de Goberno Local. Nomeamento de representantes en órganos colexiados.Creación, composición e réxime das sesións das comisións informativas permanentes. Determinación dos cargos con dedicación exclusiva. Nomeamento de tesoureiro. Resolucións da alcaldía en materia de nomeamentos e delegacións.