No Salón de Plenos da Casa do Concello é donde se reúne a Corporación Municipal para debatir e votar todolos temas relativos a Lobios e os seus cidadáns.

As sesións poden ser ordinarias, extraordinarias ou extraordinarias urxentes.

Sesións Ordinarias:

Son convocadas polo Alcalde. O Pleno do Concello celebrará sesión ordinaria no Salón de Sesións da Casa Consistorial, cada dous meses, o derradeiro venres dos meses febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e decembro, ás 12:00 horas en primeira convocatoria, e dous días naturais despois, á mesma hora, en segunda convocatoria.

Sesións Extraordinarias:

Son convocadas polo Alcalde a iniciativa propia ou a petición de polo menos a cuarta parte dos concelleiros.

Extraordinarias Urxentes:

Son convocadas polo Alcalde pero deben ser ratificadas polo Pleno.

Comisión de Goberno:

Presidida polo Alcalde e con tres membros do Grupo do Partido Popular.

Comisións Informativas de Facenda e Contas, Obras e Urbanismo, Cultura e Deportes:

Presididas polo Alcalde, formadas por dous membros do PP e un do PSOE.